Szukaj

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI COŚ DOBREGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Coś Dobrego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Karolinę Banasik i Macieja Hejmana, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Katarzyna Jędrzejczyk w Morawicy z dnia 14.10.2019r., repertorium A nr 1338/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018r., poz.1491) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i biura.

Fundacja może tworzyć spółki, bądź przystępować do nich, a także przystępować do innych fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym środki kapitału założycielskiego przeznaczone na ten cel wynoszą 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ).

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego bądź logo.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe bądź inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym bądź innym podmiotom, zasłużonym dla Fundacji.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

Rozdział II

Cele i zasady działalności fundacji

§5

Celami fundacji są:

promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc dzieciom osieroconym i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz materialnej a także wyrównywanie ich szans, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz opiekunom, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, naukowa i kulturalna w zakresie promowania postaw patriotycznych w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski oraz otwartości na inne kultury, promowanie i ochrona praw kobiet, w tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i rodzinnym, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym udzielanie pomocy społecznej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

finansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci, młodzieży, i osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu sportowego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnej, organizowanie bądź wspieranie finansowe obozów, zajęć sportowych i innych form wypoczynku i spotkań integracyjnych, a także warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności sportowej, edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej i społecznej w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, inicjowanie oraz wspieranie finansowe programów, w tym edukacyjnych, służących tym osobom, organizowanie imprez sportowych bądź uczestniczenie w takich imprezach, , w celu pozyskania środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową, współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, inicjowanie, organizowanie, finansowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji, podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych w zakresie celów Fundacji, organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w zakresie celów Fundacji, wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych, przygotowywanie programów edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych, organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, spotkań, kampanii, eventów internetowych i innych, w celu podnoszenie świadomości kobiet w zakresie należnych im praw i wolności, organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla kobiet, których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.

Działalność fundacji, o której mowa w ust. 1 ma charakter nieodpłatny.

§8

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

Dochodami Fundacji są:

rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia (dotacje, subwencje, granty itp.), otrzymywane z terenu Polski oraz zagranicy,

odsetki od kwot zdeponowanych na kontach bankowych,

dochody z majątku ruchomego, nieruchomości, praw majątkowych oraz przedsięwzięć organizowanych przez Fundację,

dochody z działalności gospodarczej Fundacji,

dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

inne wpływy.

Fundacja całość dochodu przeznacza na działalność statutową.

§ 12

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji lub grantów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba, że dane środki winny być wydatkowane w sposób wskazany przez podmiot stawiający je do dyspozycji Fundacji.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV Organy fundacji

§ 14

Organami fundacji są Konwent Fundatorów i Zarząd Fundacji.

Konwent Fundatorów może powołać dodatkowo organ nadzoru nad działalnością fundacji, tj. Radę Fundacji. Powołanie Rady Fundacji nie wymaga zmiany Statutu Fundacji.

§ 15

W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy działający osobiście.

Każdy członek Konwentu Fundatorów może jednoosobowo reprezentować Konwent wobec Zarządu.

§ 16

Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.

Konwent Fundatorów:

powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji,

powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji jako organu nadzoru nad działalnością Fundacji, oraz organu doradczego Zarządu Fundacji ,

określa wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i członków Rady Fundacji za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,

Członkowie Konwentu Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.

§ 17

Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach, które mogą być zwołane przez któregokolwiek z jego członków z własnej inicjatywy lub któregokolwiek z członków Zarządu.

Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich Fundatorów.

W przypadku śmierci wszystkich fundatorów uprawnienia i obowiązki Konwentu Fundatorów będą przysługiwały Radzie Fundacji, z zastrzeżeniem ustępu 4.

W przypadku śmierci wszystkich fundatorów uprawnienia i obowiązki Konwentu Fundatorów w zakresie powołania i odwołania członków Rady Fundacji oraz określania ich wynagrodzeń będą przysługiwały Zarządowi Fundacji.

§ 18

Zarząd fundacji może liczyć od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa.

Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów z zastrzeżeniem ust. 3.

Fundatorzy powołują pierwszy skład Zarządu.

W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy oraz ich pełnoletnie dzieci.

W wyjątkowych przypadkach Konwent Fundatorów może do składu Zarządu powołać także inne osoby, niewymienione w ustępie 4.

W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracą.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

Odwołanie członka Zarządu przez Konwent Fundatorów może nastąpić w każdej chwili.

§ 19

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności. W takiej umowie Fundację reprezentuje jeden członek Konwentu Fundatorów.

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego nieobecności inny członek Zarządu z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu, Konwentu Fundatorów lub Rady Fundacji.

Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu.

Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszeni wszyscy członkowie Konwentu Fundatorów lub Rady Fundacji, bądź jej przedstawiciel.

§ 21

Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie w tym zakresie decyzji i uchwał oraz ustalanie kierunków działania Fundacji.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej,

zarządzanie majątkiem Fundacji,

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników,

ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji w Regulaminie Wynagradzania oraz zasad porządku w procesie pracy w Regulaminie Pracy,

podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,

ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,

tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych,

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,

występowanie z wnioskiem o likwidację Fundacji.

§22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarząd samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 23

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność połowy jego członków w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24

Rada Fundacji jest organem fakultatywnym i może liczyć od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego Rady.

Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów.

Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.

Na posiedzenia, o których mowa w ust.3, Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.

Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno jednak dotrzeć do członka Rady nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady.

Odwołanie członka Rady przez Konwent Fundatorów może nastąpić w każdej chwili.

Rada Fundacji może uchwalić swój Regulamin działania.

§ 25

Członkowie Rady Fundacji:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26

Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla Zarządu Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

nadzór na realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd,

opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd,

występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Zarządowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 27

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdziała V Działalność gospodarcza fundacji

§ 28

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

usług wydawniczych, reklamowych, marketingowych, badania rynku i opinii publicznej,

handlu hurtowego i detalicznego z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi,

szeroko rozumianej produkcji i dystrybucji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki a także usługowej w zakresie informacji,

badań naukowych i rozwojowych,

działalności twórczej związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem,

działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód, pochodzący z działalności gospodarczej zostanie przeznaczony n a działalność statutowa Fundacji.

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 29

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

§ 30

Każdy z zapisów statutu, może ulec zmianie. Zmiana może dotyczyć celów, dla których Fundacja została powołana.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.

§ 31

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu.

§ 32

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu.

Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów